Grundejerforeningen 126 Tornby


Grundejerforeningens første generalforsamling fandt sted i 1968. Der er 117 medlemmer, hvis interesser varetages af grundejerforeningen. Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed.

Efter den 39. generalforsamling i juli 2007, blev det besluttet, at foreningen skulle oprette en hjemmeside til orientering for medlemmerne.

På hjemmesiden findes div. praktiske informationer og der indkaldes til generalforsamlingsmøde via denne hjemmeside, hvor også referater fra generalforsmlingen offentliggøres. Log ind som Grundejer og se Nyhedsbreve.

se sidste nyt fra bestyrelsen

 

21.6.2018

 

Generalforsamling lørdag den 6. juli 2019 hos Restaurant Munch

Tilmelding er ikke nødvendig.

Materialet ligger som samlet pdf her.

14.6.2018

 

Generalforsamling kl. 10 og efterfølgende frokost kl. 12 lørdag den 7.7.2018 hos Munch. Bemærk at det er nødvendigt at tilmelde sig til frokosten.

Se materialet her.

 

27.6.2017

 

NYHED 

Notat til generalforsamling 1.7.17 om hjertestarter og chikane inkl. skitse her

1.6.2017

 

Generalforsamling 1.7. 2017 kl. 10 hos Munch

Materialet udsendes til alle med e-mailadresse

Det kan også hentes her

Evt. henvendelse til formand Per Dahl, 29903275, litpd@cc.au.dk 

 2.6.2016

 

Generalforsamling lørdag 2.7.2016 kl. 10 hos Munch 

Materialet udsendes til alle med e-mail-adresse

Evt. henv. til fmd. Per Dahl, 29903275, litpd@cc.au.dk

18.11.2015

 

Der har været en hel række indbrud, denne gang i Ingeborg Klit. Ejerne bliver kontaktet af politiet. Der udsendes mail med yderligere information.

 

 

 

1.11.2015 

 

Der har netop været to indbrud i Fyrreklitten. Vær opmærksom. Giv besked til andre.  

 August 2015

 

Referat af generalforsamling 2015 er udsendt 

 

Juli 2015 

 

Generalforsamling lørdag 4.7. 2015 kl. 10 hos Munch

Materialet er udsendt til alle med e-mailadresse

Evt. henvendelse til fmd. Per Dahl 29903275/litpd@dac.au.dk 

 juli 2014

 

Generalforsamling 5.7.2014 kl. 10 hos Munch: Se nyhedsbrev på hjemmesiden; materialet er udsendt til alle med e-mail-adresse                 

august 2010  
juli 2010  

se Grundejerforeningens orientering om

6. juni 2010   Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling på Munch´s hotel, Tornby lørdag den 3. juli 2010 kl.10

Log ind på hjemmesiden som grundejer og se:

  • dagsorden
  • formandens beretning
  • regnskab
9. maj 2010  

INDBRUDSBØLGE

I week-enden 7/8 maj har der været indbrud i huse beliggende på Strandklitten. Berørt er numrene 14 - 17 - 23. Måske flere!

Politiet meddeler, at grundejeren selv skal anmelde, hvis der har været indbrud. Sven Olesen Strandklitten 14 har konstateret at fladskærm, reciever, kikkert m.m. er stjålet. Hvorledes med øvrige huse vides ikke!

Det anbefales at alle checker deres huse for indbrudsskader m.m. og evt. opsætter advaselsskilte om opsyn - det kan have en præventiv effekt!

2. MAJ 2010  

HJEMMESIDE OG GENERALFORSAMLING

Alle grundejere modtager ultimo maj med alm. post en orienteringsskrivelse om hvordan der logges ind på vores nye hjemmeside 126tornby.dk

Der afholdes generalforsamling på Munch´s hotel, Tornby lørdag den 3. juli 2010 kl.10

Dagsorden udsendes på denne hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen. Husk evt. ønsker/punkter til dagsordenen skal være formanden i hænde senest den 1. juni.

9. februar 2010

 

SNERYDNING

Bestyrelsen har på baggrund af "force majeure" situation (snekaos!) truffet beslutning om, at alle veje i området "126" ryddes for sne i løbet af torsdag den 11/2 og fredag den 12/2, således at grundejere kan holde vinterferie i området i uge 7 og 8 (man må selv skovle sig adgang fra vejen og ind til entrédøren i sommerhuset)

22. september 2009

 

Vejvedligehold

Teknisk forvaltning Hjørring kommune oplyser, at der kræves en fri højde på 4 meter og en fribredde på 3 meter, for at materiellet (vejhøvl, traktorer, lastbiler) frit kan passere for at vedligeholde vejene - der er problemer med dette på Sdr. Fyrklit og grundejerne opfordres til at fjerne evt. forhindringer senest uge 42 - bestyrelsen vil bede om at huller m.m. ordnes ultimo oktober.

august 2009

 

NYT MENUPUNKT TILFØJET

"HISTORIK" - se her forskellige tilbageblik fra foreningens historie. Punktet er under udarbejdelse og foreløbig kan ses en oversigt over bestyrelsens sammensætning fra 1968 og frem.

10. august 2009

 

Vejvedligehold

Efter den våde sommer er vejene blevet repareret med vejhøvl og grusdynger er udlagt. Dog meddeler vejmændene, at vejhøvlen ikke kan køre på Søndre Fyrklit, fordi træer spærrer for maskinen i både bredde og højde (antenner m.m. vil blive ødelagt). Grundejerne på Søndre Fyrklit opfordres til at fjerne hindringerne og gøre hinanden (naboer, genboer) opmærksom på problemet.

10.maj 2009

 

Indkaldelse til    Generalforsamling på Munchs hotel,

                       lørdag den 4. juli 2009 kl. 10:00

                                                                    Se flere oplysninger, dagsorden, beretning og regnskab under "Generalforsamling"

18.november 2008

 

Dispensation vedr. plantning af læbælte - lige nord for vores område). Hjørring kommune har modtaget 5 positive og 7 negative (heriblandt grundejerforeningen126) høringssvar.

Hjørring kommune meddeler, at Plan&Miljøudvalget har besluttet at meddele dispensation fra §8.2 i lokalplan nr. 610.5, således at der kan etableres en 5-rækkers beplantning med en længde på ca. 200 m og laceret i en afstand til skel mod Hovedvejen på 15 m og en afstand til sommerhusene på 55 til 60 m på ejendommene Harestien 26, 28, 30 og 31 samt Gindrupvej 3.

 

9.august 2008

 

referat af ekstraordinær generalforsamling - læs her.

Se de nye gældende vedtægter på denne hjemmeside under punktet "Generalforsamling"

Referatet udsendes til alle grundejere med alm. post

august 2008

 

Bestyelsen har på opfordring sendt en indsigelse mod forslaget om beplantning.

Læs indsigelsen her

juli 2008

 

Bestyrelsen har ingen bemærkninger til den udsendte naboorientering vedr. beplantning af et mindre areal nord for vores område langs hovedvejen mellem Ingeborgvej og Gindrupvej. Evt. bemærkninger skal inden den 6. august 2008 indsendes til: teknik-miljoe@hjoerring.dk

juli 2008

 

indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med ét punkt på dagsordenen:vedtægtsændringer på grund af etablering af hjemmeside.

se ref. af generalforsamling 05.07.08 under punktet "Generalforsamling"

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 9.august 2008 kl.10 på Munch´s Hotel.

juli 2008

 

vedr. renovation. Det er korrekt, at sække skal sættes på plads i stativ, at containere sættes på plads og at porte, låger og døre skal lukkes. Vedr. yderligere information og evt. klage se: www.hjoerring.dk/sw58515.asp 

Det er en misforståelse, at der i lokalavisen står at "følgende forhold skal være i orden - at sække IKKE sættes på plads, at døre m.m. IKKE lukkes osv."

juni 2008

 

dagsorden,formandens beretning og regnskab til generalforsamling den 5.juli 2008 kl.10 kan læses under punktet "Generalforsamling" . Her kan også i "Vedtægter" med rødt ses de foreslåede ændringer.

april 2008

 

Afgørelse om sydlig trappe fra miljøcenter Aalborg - læs her

april 2008

 

læs om bekæmpelse af bjørneklo - klik her.Opfordring fra Hjørring kommune og Hedeselskabet.

marts 2008

 

Læs om hybenroser - klik her

marts 2008

 

Nyt om antenne- og internetmuligheder i sommerhusområdet. Læs her.

2007   NYHEDER fra 2007 - læs dem her

sep.2007

 

veje- og stiarealer. Læs her om grundejernes pligter i forbindelse med bevoksning.

sep.2007

 

septiktanke - se her Hjørring Kommunes nye regler for tømning

aug. 2007

 

Grundejere med septiktank har modtager meddelelse om tømning af et firma fra Fyn FKS A/S. Hjørring kommune siger OK. Der er indgået en kommunal aftale. Information herom når den foreligger fra kommunens side.

aug. 2007

 

Sydlig trappe forventes ikke etableret før forår 2008. Skal afvente dispensation fra lokalplan med høringsfrist. Er under behandling hos miljøcenter i Aalborg.

juli 2007   aftale om etablering af ny sydlig trappe til stranden. Afventer myndighedsgodkendelse
aug. 2007  

opsætning af nyt skilt ved indkørslen til området. Hastighed max. 20 km/t, "Pas på mig" skilt, P-forbud langs vejene og velkomst med hjemmesideadresse.