DAGENS ORD: ”Det er Herren, der styrer en mands gang, han styrker ham og glæder sig over hans færd. v24 Når han snubler, falder han ikke omkuld, for Herren støtter ham.” Salme 37:23

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ole Bækgaard

Netpræst

Ole Bækgaard, Netpræst

Mail: olebaekgaard@email.dk

 

Fadervor (Jesu bøn)

16 jul. 2016

Fadervor (Jesu bøn)

Fadervor
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.


En helt ny bøn og måde
Jesus vandrede omkring i det gamle Israel sammen med en flok unge mænd, hans disciple (elever) og hvor de kom hen strømmede mennesker til for at høre Hans radikale, levende måde at tale på.
Det var ikke bare smukke ord, det var revselse og opfordring til at leve et ærligt liv i tro på Gud.

Han brugte megen tid på at helbrede, trøste og vejlede mennesker meget konkret og – ikke mindst Han bad for mennesker, jævnt og kraftfuldt.
Disciplene lyttede og en gang da Jesus havde bedt i deres påhør spurgte de Ham om Han ville lære dem at bede, som disciple ville de naturligvis gerne lære af deres mester.
Det var på den tid almindeligt at en lærer (mester) lærte sine disciple (elever) forskellige gode regler og indsigter, bl.a. bønner.

Han lærte dem at bede den bøn vi i dag kalder Fadervor. Det må have overvældet dem, at Jesus ikke bare lærte dem en ny bøn, men en helt ny måde at bede på – at bede som Han gjorde.
Han lukker dem ind i Hans eget forhold til Faderen og tager udgangspunkt i ”Jeg-Du” forholdet, altså det tætte forhold mellem Faderen og Sønnen, mellem Far og barn.

Glædeligt for os lærte Jesus disciplene Fadervor, Fadervor er den ældste bøn i kristendommen. Denne bøn er på én gang meget enkel og samtidig dyb og omfattende hele menneskets liv.
Den er formet med ord som vi alle kan forholde os til og faktisk alle vigtige ting i vor tilværelse berøres i bønnen.

Guddommelige ord
Fadervor er blevet brugt i 2000 år og milliarder af kristne i alle kirkelige retninger har taget denne store bøn til sig.
Gennem bønnes ord tvinges vi til at tage stilling til så mange ting i livet og giver vi ordene vor ærlige opmærksomhed vil vi blive forandret.

Fadervor er ligesom en ramme der holder os til de vigtige ting og hjælper os til ikke at blive for navlebeskuende og kun tænke på egne behov –
Bønnen er både en personlig lønkammerbøn og samtidig en fællesbøn hvor vi sammen forener os i henvendelsen til Gud.
Ordene som jeg personlig opfatter som guddommelige eller guds-inspirerende ord er ikke bare tilfældige ord.
Guds ord skaber det det siger i modsætning til vore egne mere egoistiske ord. Vi kan med Grundtvig tale om begrebet: det levende ord!

7 bønner
Bønnen er egentlig 7 bønner og indledes med en lovprisning og en proklamation af Guds almagt.
Slutningen på bønner er som indledningen også en lovprisning og erkendelse af Guds suveræne storhed til alle tider og et Amen som udtryk for, at sådan er det, kort og godt.

Ordet vor Far er det navn som Jesus ville vi skulle kalde Gud og betragte Ham netop som en god og kærlig far med alt det der ligger i begrebet far.

1* Helliget blive dit navn er en bøn om, at Gud vil blive hellig, ren, ophøjet, almægtig, den suveræne majestæt, skaberen.
Han er hellig, men det er vigtigt, at vi er bevidste om, at Han også må være Hellig for os i vort liv.

2* Vi beder om, at Hans rige må komme til os. Det var det rige Jesus så ofte talte om, ikke et fysisk land, men det evighedsrige vi også er borgere i som Hans børn. Der hvor vi har fællesskab åndeligt som socialt og praktisk.
Ordet lærer os, at Guds rige allerede er kommet og er inden i os (Luk.10.9)
Altså: Guds rige er her nu. Vi lever i det som kristne!
Og på den anden side, evighedsriget der engang skal bryde igennem.

3* Bønnen om, at Guds vilje må ske er en bøn der virkelig kræver noget af os. Vi der altid helst vil bestemme hvad der skal ske i vort eget liv, i det mindste!
Vi lever i en tid hvor det er et ideal, et mål at være herre over egen skæbne og hvor vi absolut ikke ønsker at være undergivet andres vilje.
Men tror vi på en almægtig Gud der tilmed er vor far skal vi ikke opfatte denne bøn som en trussel, om at Gud vil tage magten fra mennesket, snarere et løfte om, at Han vil det bedste for os, sine børn.

4* Det daglige brød er ikke bare brød, men omfatter alle vore alm. fornødenheder for at kunne opretholde livet.
Her synes jeg at kristne undertiden hælder til den bibelforståelse som vi kalder Herligheds-teologi og dermed mener, at det er vor ret, eller måske krav at Gud giver os hvad vi forlanger.
Her misforstår man ordene om, alt hvad vi beder om skal vi have. Ja, hvis vi kan bede om noget i Jesu navn, altså noget Han kan sanktionere.
Her kan der opstå misforståelser vil jeg tro!
Paulus siger lidt om det 1. Tim.6.6-10:
”Og vist er det, at gudsfrygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv; for tomhændet kom vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den; har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det.
Men de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold og henfalder til utallige tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse.
For kærlighed til penge er roden til alt ondt; drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter”
.

Altså: Det er ikke penge i sig selv der er roden til alt ondt, men kærlighed til penge!

Det er faktisk afguderi, dette at være bundet af penge og, eller andre besættende ting,

Find selv på andre ting! Vi kender jo alle sådanne tilfælde – måske også i eget liv?

5* Forlad os vor skyld som også vi forlader vore skyldnere!
Her er der ikke bare tale om at skylde penge, men bestemt også om hvad vi skylder hinanden vedr. handlinger og holdninger.

Handler vi forkert overfor vor næste er der kun én farbar vej: indrøm din fejl og søg tilgivelse overfor den du har handlet dårligt overfor. Herefter er Gud klar til at komme videre med dig og dit liv.

Han er jo vor Far og ønsker at Hans børn lever i denne tilgivelsens og kærlighedens ånd, gør vi ikke dette lever vi i synden og mister freden og glæden i vort liv.
Det er ikke min konklusion, men bibelens!

Skyld og ansvar hænger sammen, vi er ikke alene i verden, men er en del af samfundet, vi er altså forbundet med andre og undgår ikke at handle forkert overfor hinanden, vi skal være bevidste overfor dette og reagere på det ved at forsøge at genoprette det forkerte.

Synd er en daglig kamp i menneskers liv.

Synd kan være mange ting og betyder egentlig: at vi går fejl af de mål Gud har sat for mennesket.

Synden og det onde blev besejret af Jesus i Hans offer ved døden og opstandelsen!


6* Led os ikke ind i fristelse. Denne bøn er nok den mest kontroversielle bøn i Fadervor, som om Gud kunne finde på, at lede mennesker ind i fristelse. Og det er da heller ikke det der menes.

Martin Luther har givet en god forklaring på dette:
”Gud frister vel ingen, men vi beder i denne bøn at Han vil vogte og bevare os, for at Djævelen, verden og vort eget kød ikke skal bedrage os eller forføre os til vantro eller fortvivles!”

Vi må altså udlede: at Gud vil lede os gennem livets prøvelser og fristelser, selvom Han som vi ved at vi udsættes for det hele livet langt.

Det ord der er anvendt her, fristelse kan lige så godt hedde prøvelse, begge disse ord, på græsk PEIRASMOS, er grundlaget for begge ord.

(gælder også, for eks. i 1.kor.10.13 hvor der står:
”De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige.
Og Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under”
).


7* Fri os fra det onde Denne bøn synes indlysende, hvem har ikke bedt denne bøn mange gange i livet.
Vi er jo placeret midt på den store livets slagmark.
Kampen mellem lys og mørke, godt og ondt.
En kamp der først stopper når vort liv på denne jord stopper.

Skabelsens beretning fortæller, at vi er skabt i Guds billede med den frie vilje, evnen til at vælge som fødselsgave.
Vi er ikke robotter, men frie, selvtænkende individer der må være bevidste om, at vi er i en verden hvor kampen daglig står mellem det gode og det onde.

Derfor er denne bøn så vigtig, derfor er Guds ord og vejledning det grundlag vi må bygge vort liv på!

Vi ved ikke konkret hvor det onde kommer fra, eller fødes af, vi ved at Satan er Guds modpol, og vi ved, at meget udspringer fra vor egen natur og selvcentrering.
Men også, at Kristus overvandt det onde, den onde, at synden ikke kan få herredømme over den der er i Gud og sætter sin lid til Ham!

Lad os derfor frimodigt proklamere til Gud:
Dit er riget, magten og æren i evighed!
Amen


Ole Bækgaard


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk