DAGENS ORD: ”I fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.” Salme 4:9

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ivan L. Jakobsen

Netpræst

Ivan L. Jakobsen, Tidligere sognepræst
Netkirken

Mail: ivanljakobsen@gmail.com

 

Glædelig ”Counter Strike-Jul”

16 dec. 2017

Glædelig ”Counter Strike-Jul” –
en jul med det hele …
”Counter Strike” ?? Hvad er det ?? For mange blot et begreb fra en eller anden teknisk verden …men for andre en kæmpe-interesse, en lidenskab – og for nogle endda et livsgrundlag.
Det er et verdensomspændende computerspil, som også dyrkes ved meget store konkurrence-stævner med store pengepræmier. Som i mange andre spil handler det om kampen mellem gode og onde. I Counter Strike mellem terrorister og anti-terrorister, som en parallel til det, der foregår i den virkelige verden. Også ved Juletid som sidste år på Julemarkedet i Berlin.

De forskellige julemarkeder, juleudstillinger og udsmykninger peger ikke alle hen på den første kristne Jul. Men jeg synes, at de er med til at gøre denne tid til noget særligt.

Alligevel ønsker jeg mig en ”counter-strike-jul”, hvor de ydre ting ikke skygger for Julens største gave, Guds komme til os gennem Jesus.For netop Jesu fødsel, liv, død og opstandelse er verdens største ”Counter-Strike” (frit oversat: Mod-angreb”) mod al ondskab til alle tider og steder!

På Jesu tid oplevede de meget direkte kampen mellem godt og ondt. Israel havde i over 60 år været besat af store romerske militærstyrker. Der var i folket en udbredt længsel efter, at Gud skulle gribe ind og sende Messias. Frelseren, som de gamle profeter havde forudsagt ville komme i Guds time. Men hvornår ville Guds time komme?

Men pludselig var det NU.
En ung pige, Maria, fik gennem englen Gabriel en utrolig besked: Hun var blevet udvalgt af Gud til at give liv til Ham, der skulle blive verdens frelser, Guds Søn. Og selv om Maria gjorde sig sine tanker: ”Jeg har jo aldrig været i seng med nogen, og jeg er jo ikke gift.” – så indvilligede hun i at lade det ske. Og det skete: Hun undfangede ved Helligånden sit og Guds barn. Hun gav det ly under sit hjerte i 9 lange og sikkert også eftertænksomme måneder, - for hvad ville hendes forlovede Josef sige? ”De ville jo netop ikke være sammen, før de var blevet gift, - og nu var hun gravid!”

Så var det Josefs tur til at få besked.
Fuld af alle mulige spekulationer midt i livet fik også Josef englebesøg: ”Josef, Davids søn. Vær ikke bange for at gifte dig med Maria, for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra dets synder!”

Så gik der nogle måneder, og
De næste til at få besked var hyrderne.
Også de fik englebesøg midt i deres liv, mens de vogtede får på Betlehems marker. Og da de naturligt nok blev grebet af stor frygt, lød det fra englen: ”Frygt ikke! Se, jeg forkynder Jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.”
Der efter var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: ”Ære være Gud i det højeste, - og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag”.

Og som Maria og Josef tog hyrderne imod englens budskab. De brød op fra fårene og gik ind til Betlehem. Der fandt de Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Før de gik tilbage til fårene fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, - og Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem.
Næsten samtidig var der flere, der midt i deres liv fik besked: De vise mænd fra Østerland; de 2 gamle i templet i Jerusalem, Simeon og Anna – og op gennem Jesu liv og virke fik flere og flere at vide, at nu var det NU.

Og selv om det, der skete i den første Jul, er sket for meget længe siden, - så er det stadigvæk nu det er NU. Det vil stadig og altid have betydning, det der skete dengang. Også hvad du og jeg gør eller ikke gør ved englens budskab til hyrderne julenat, - samt hvad der fulgte.

Også selv om vi, som Maria og Josef kan have vore tanker og overvejelser.
”Er det mon ikke bare gamle overleveringer og søde historier? Kunne det virkelig lade sig gøre det med Jesu undfangelse ved Helligånden? – og senere Jesu opstandelse fra de døde?”

Vi må gerne, som Maria, grunde over tingene, - men vi må også tro, at de gamle beretninger taler sandt. Vi har ikke at gøre med juleeventyr som i Nissebanden, Snefald eller Tinkas Jul, men med beretninger.
For Juleevangeliets vedkommende nedskrevet af grækeren, lægen Lukas, der sponseret af en anden græker, Theofilus, rejste rundt og interviewede mange af de, der havde været øjenvidne til Jesu liv og virke. Blandt dem Jesu mor, Maria.

Det mest fantastiske er såmænd ikke, at Jomfru Maria fødte Jesus uden at have været sammen med en mand. Endnu mere fantastisk er det, at Gud lod det ske!
At Gud i den grad gik ind i kampen mellem godt og ondt. At Gud i Jesus lod sig føde på vor Jord; at Han gav afkald på Himlens lys og herlighed og blev menneske.

Gud er ikke ligeglad med noget menneske, men gav og giver sig selv til os i Jesus, - ikke for at dømme os, men for at frelse os, som Jesus siger i Johannes evangeliet kapitel 3 vers 16-17:
”For således elskede Gud verden, at Han gav sin enbårne Søn, for at enhver, som tror på Ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv! For Gud sendte ikke sin Søn til verden, for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved Ham.!”

Når man spiller ”Counter Strike”, eller et af de andre IT-spil, er man samtidig i 2 verdener. Dels den digitale på skærmen – og dels ens nære virkelige verden. Det man gør – eller ikke gør – ved tastaturet i den virkelige verden, virker ind i den digitale verden. Men det, der foregår på skærmen, virker ikke i den virkelige verden. Måske bortset fra at det kan påvirke ens humør, hvordan det går på skærmen.

Når man tror, er man også med i 2 verdener. Dels ens nære verden, - men også samtidig med i Guds Rige. Det er vi, når vi læser og hører om Jesus, - og det er vi, når vi be´r til Ham.
Og selv om vi ikke har fået løfte om et liv uden problemer eller vanskeligheder, - så må vi på grund af Jesu lidelse, død og opstandelse, altid bede om Guds hjælp og velsignelse – både for os selv og vore kære.

Vi må tro på Jesus Kristus som Guds Søn og vores Frelser. Den tro og tillid kan vi ikke selv skabe. Vi må lytte til og tage de gamle ord om Guds nåde, barmhjertighed og kærlighed til os, - grunde over dem.

Det skal vi ikke være alene om! Vi må midt i livet bede Gud om ved sin Helligånd at skænke os troen på Jesus som vor Frelser; at Han ved Helligånden må hjælpe os til at ligne Jesus mere og mere, og at Han ved Helligånden må give os de nådegaver, som Han ser, vi har brug for, for at kunne tjene Gud og mennesker med og i Guds kærlighed.

Engang i Guds time kommer der så et helt nyt NU.

Derfor er vi ikke alene på vej mod Jul, vi er på vej mod Guds rige
.
Vi er ikke alene midt i livet på vej mod Jul. Vi er også midt i en ventetid, sådan som Maria og Josef var det. Hvornår det ”nye NU” kommer, ved vi ikke, - men det kommer! Ligesom de gamle profeters ord gik i opfyldelse, sådan vil også Jesu ord om at gøre alting nyt gå i opfyldelse i Guds time.

Derfor glædelig og velsignet Jul – midt i livet – midt i ventetiden – i tro og tillid til, at allerede her og NU vil Gud i Jesus og ved Helligånden være os nær med sin velsignelse og fred.

Med ønsket om du må opleve Guds fred og velsignelse med alt godt
Ivan L. Jakobsen,
Tidl. Sognepræst


Du må også gerne synge med på denne julesalme,
som jeg fik inspiration til for nogle år siden:

I Himlen så vor Herre
ned til vor arme jord.
Han vil så gerne være
med os, hvor end vi bor.

Derfor har Han nu grebet
ind med sin kærlighed.
Helt som det er beskrevet,
sin Søn Han sendte ned.

Og skønt af engleskare
hans fødsel blev gjort kendt
for hyrder, der tog vare
på får på marken sendt.

Og englen glad forkyndte:
Nu Frelseren er født,
og der med liv begyndte,
for alt hvad før var dødt.

Han kom som fattig baby
ud af Marias skød,
og han fandt intet sted ly,
men vandred´ mod sin død.

Jo, Frelseren er kommen
ned til vor faldne jord
for os at fri af dommen,
når blot på Ham vi tror.

Derfor ved juletide
vi høre må igen:
Gud kan i Ham os lide.
Han er vor bedste ven.

Nu sidder i Guds Himmel
Han højt i englekor.
Og midt i verdens vrimmel
Han søger os på jord.

Og lader vi os finde
hvor end vi ellers bor.
Han vil til sig os binde
ved Hellig Ånd og Ord.

Ivan L. Jakobsen.
2007-2008
SDG


Salmen kan synges på melodien Jeg ved en lærkerede –
og på melodien Min død er mig til gode (- måske bedre kendt som den melodi, vi bruger til Se, hvor nu Jesus træder …) – eller på ”Syng lovsang, hele jorden.

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk